รายงานสถิติทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.62

สถิติการตรวจสุขภาพ

รายงานจำนวนกำลังพลเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ผลการตรวจสุขภาพกำลังพล ทร. ในปีงบประมาณ 2562

ผลการตรวจสุขภาพกำลังพลประจำปีแยกตามสังกัด ทร.
 • ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) pdf
 • ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62) pdf
 • ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 62 - 31 มิ.ย. 62) pdf
 • ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) pdf

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป.61 รายเดือน

ตุลาคม มกราคม เมษายน กรกฎาคม
พฤศจิกายน

กุมภาพันธ์

พฤษภาคม สิงหาคม
ธันวาคม มีนาคม มิถุนายน กันยายน

 

รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 62

 • ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) pdf
 • ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62) pdf
 • ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 62 - 31 มิ.ย. 62) pdf
 • ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) pdf
 • รายงานสถิติหน่วยแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 62

รายงานสถิติผลการตรวจสุขภาพของกำลังพลในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 62

 • ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61) pdf
 • ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62) pdf
 • ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 62 - 31 มิ.ย. 62) pdf
 • ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62) pdf
 • รายงานสถิติผลการตรวจสุขภาพของกำลังพลในสังกัดกองทัพเรือ ประจำปี งป. 62