การดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ ทร.

ผนวก ก การรายงานผลตามนโยบายฯ

 

ผนวก ข แบบฟอร์มการรายงาน

 

บันทึกแจ้ง นขต.พร. และหน่วยแพทย์ ทร.