องค์ความรู้ธำรงมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ

องค์ความรู้ธำรงมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลปฐมภูมิ......[13 มี.ค.56]

=มาตรฐานHPH Plus ฉบับบูรณาการ 2552
=มาตรฐาน HPH ฉบับประยุกต์ HPH NQC 2555
=แบบประเมินมาตรฐาน HPH Plus รพ.ทร.กท
=คำชี้แจงการใช้เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ(HAS_Healthy
=Clean  food good test
=มาตรฐานที่ใช้ในHPH
=หน่วยปฐมภูมิและหัวหน้าเครือข่าย
=ข้อมมูลพื้นฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิและแบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพ


=Power point บรรยาย HPH NQC
=กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดประชุมแนวทางปฏิบัติเพื่อธำรงมาตรฐาน HPH
=ภาพจัดประชุมโครงการธำรงมาตรฐาน
=Powerpoint นำเสนอนวัตกรรมโดย สถานพยาบาลปฐมภูมิ 11 แห่ง

download