สื่อ/เอกสารเผยแพร่ด้านการพัฒนาองค์กร

แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. 2557-2560

ร่างรายละเอียดหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง

รายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารเรือ ปีงบประมาณ 2556

แบบติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ พร.

KPI TEMPLATE ของตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ พร.ปี งป.56 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

20 แรกของโรคที่พบมากที่สุดของข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัด ทร. แยกตามประเภทแยกตามประเภทและกลุ่มอายุ

ผลการปฏิบัติราขการตามแผนยุทธศาสตร์กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ (ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕ ของหน่วยระดับ นขต.ทร. วงรอบ ๑๒ เดือน

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๕ ของหน่วยระดับ นขต.ทร. วงรอบ ๙ เดือน