๒๘ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ จนท.พยาบาล ฉก.ทพ.นย.ทร. และ นคป.ฉก.นย.ภต.โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๕ ฯ ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ จัดกิจกรรม นาวิกนาวี สัญจร

เมื่อ ๒๘ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๐๐  ฉก.ทพ.นย.ทร. และ นคป.ฉก.นย.ภต.โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๕ ฯ ร.อ.บุญเหลือ ขีณาวัฒ ผบ.ร้อย.ทพ.ฯ จนท.พยาบาล/หน.ส่วนการเมือง ชป.กร. ร่วมกับ ชุดแพทย์เคลื่อนที่ , ชุด ปจว. จาก ฉก.นย.ภต. และ อส.ทพ.(หญิง) จาก มว.ทพ.(หญิง) กรม ทพ.นย.

จัดกิจกรรม นาวิกนาวี สัญจร ณ สนามหน้า อบต.บาเจาะ บ.ดูกูสุเหร่า หมู่ ๗ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส โดยมี น.อ.บุญเกิด  มูลละกัน ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.และ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ หน.ฝกร.ฉก.นย.ทร./ผบ.นคป.ฉก.นย.ภต. เดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยความเป็นกันเอง  ภายในงานมีบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมกิจกรรม เครื่องเล่นบ้านลม แจกไอศกรีม เล่นเกมชิงรางวัลและกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งบริการตัดผมให้กับประชาชนและเด็ก ๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนและหน่วยทหารในพื้นที่ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ผลการปฏิบัติเป็นด้วยความเรียบร้อย  มีประชาชนและเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง