มอบเงินเพื่อสมทบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จำนวน 134,400 บาท

นอ.ชุมพล พรหมประสิทธิ์ รน.  มอบเงินเพื่อสมทบจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จำนวน 134,400 บาท โดยผอ.รพ.ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บก.พร. วันที่ 16 พ.ค. 62