โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มพูนทักษะในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของหน่วยแพทย์ ทร. พื้นที่ กทม. - ปริมณฑล และภาคใต้

กองสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ พร. ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มพูนทักษะในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดของหน่วยแพทย์ ทร. พื้นที่ กทม. - ปริมณฑล และภาคใต้  ให้แก่บุคลากรสายแพทย์ในหน่วยแพทย์ ทร. วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูกำลังพลผู้ติดยาเสพติดในระยะกลางน้ำ ณ ห้องประชุม ๒ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.  ในวันที่ ๑๔- ๑๕ ก.พ.๖๒