น.อ.สามารถ ศรีม่วง ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่ทักษะการป้องกันโรคเอดส์ ณ ห้องประชุม สอ.รฝ. เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑

น.อ.สามารถ  ศรีม่วง ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเผยแพร่ทักษะการป้องกันโรคเอดส์ให้กับ ทหารกองประจำการ ปี ๒ สังกัด สอ.รฝ.ประจำปี งป.๖๑ โดยมี น.ท.พิพัฒน์  พูลทรัพย์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม สอ.รฝ.