20 ก.พ.61 น.อ.หญิงธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่ได้รับการยอมรับ

น.อ.หญิงธนพร แย้มสุดา ผอ.วพร.ศวก.พร. ประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารที่ได้รับการยอมรับ เมื่อวันอังคารที่ 20 ก.พ.61 ณ วพร.ศวก.พร.