การออกแบบและวางระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการความรู้

 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 0900-1200