ช้อปมาแชร์ กรมช่างโยธา

ช้อปมาแชร์จากงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองทัพเรือภายใต้หัวข้องาน “โชว์ แชร์ ช้อป ใช้” ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561......โดย กวส.พร.(แผนกสารสนเทศ โทร. 52964)