30 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกอล์ฟการกุศล กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ 2

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกอล์ฟการกุศล กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

29 ม.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกำลังพลสายแพทย์ชดใช้ทุน กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี งป.61

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรกำลังพลสายแพทย์ชดใช้ทุน กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปี งป.๖๑ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

26 ม.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

25 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และแผนกแพทย์ สถานีการบิน กองการบิน กองเรือยุทธการ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะฯ ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และแผนกแพทย์ สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และแผนกแพทย์ สถานีการบิน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

22 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ บรรยายพิเศษ ให้ พันจ่านักเรียน หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการรับราชการนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่เลื่อนฐานะมาจากนายทหารชั้นประทวน ให้ พันจ่านักเรียน หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องฝึกอบรม ๑ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑