๒๑ มี.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการแพทย์ การพยาบาล พื้นที่รับผิดชอบโซน ๖ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการแพทย์ การพยาบาล พื้นที่รับผิดชอบโซน ๖ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๙ มี.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดสงขลา

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบภารกิจ ปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลสายแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และเข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๗ มี.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในวิวัฒน์ทหาร ศฝท.ยศ.ทร. ครั้งที่ ๓ งป.๖๒

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในวิวัฒน์ทหาร ศฝท.ยศ.ทร. ครั้งที่ ๓ งป.๖๒ ให้แก่ผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในวิวัฒน์ทหารฯ ณ สโมสรสัญญาบัตร ศฝท.ยศ.ทร. ระหว่างวันที่ ๗-๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๘ มี.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และคณะกรรมการบริหารการดูแลผู้สูงอายุ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และคณะกรรมการบริหารการดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๔ มี.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ตรวจ ติดตาม การจัดการพลังงานและประเมินผลการจัดการพลังงานภายในกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๑

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ตรวจ ติดตาม การจัดการพลังงานและประเมินผลการจัดการพลังงานภายในกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี งป.๖๑ ณ ห้องประชุม ๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...