๒๗ มี.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๖๒ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือเอก หม่อมเจ้า ปุสาณ สวัสดิวัตน์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันครบรอบ ๖๒ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และพิธีเปิดห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร และห้องประชุม พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ โดยมี พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือร่วมพิธี และ พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีฯ ณ ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๘ มี.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับทราบภารกิจ แผนการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติที่ผ่านมา ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจ แก่กำลังพลสายแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๕ มี.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ และรับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ และรับรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่น แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล ประจำปี ๒๕๖๑ จากสมาคมเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมอัจฉรา ชั้น ๒ สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๒ มี.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยของกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานงานวิจัยของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๒ มี.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารของกรมแพทย์ทหารเรือและสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารของกรมแพทย์ทหารเรือและสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...