12 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ 2/61

พลโท ประจักษ์  บุญจิตต์พิมล  ผทค พิเศษ บก.ทท./ผอ.ศปพท.ศบท. เป็นประธานการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ ๒/๖๑ โดยมี พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

9 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ประจำปี งป.61

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ ประจำปี งป.๖๑ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

8 มี.ค.61 พิธีอันเชิญพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ไปประดิษฐาน ณ บริเวณอาศรมหมอพร

พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ  สวัสดิวัตน์  ทรงเป็นประธานในพิธีอันเชิญพระรูป พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากอาคาร ๑๐๐ ปี ชั้น ๕ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ไปประดิษฐาน ณ บริเวณอาศรมหมอพร ในการนี้ พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

6 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกาะสมุย ฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาค 2

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเกาะสมุย ฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาค ๒ โดยมี นายแพทย์ ธีรศักดิ์  วิริยานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป "การบริการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล" พร้อมตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ณ โรงพยาบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

5 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาค 2

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาค ๒ โดยมี นาวาโท ธวัช  สุวรรณรัตน์ ผู้บัญชาการ สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาค ๒ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป ตอบข้อซักถาม และเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้อง ณ สถานีเรือสมุย ฯ อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...