๒๔ ก.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล ในงานวันแห่งการจัดการความรู้กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๗ ก.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานนาวีวิจัย ๒๐๑๘ ก้าวต่อไปเพื่อเป็นหนึ่งในท้องทะเล เข้าชมนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานนาวีวิจัย ๒๐๑๘ ก้าวต่อไปเพื่อเป็นหนึ่งในท้องทะเล เข้าชมนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๙ ก.ค.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการธำรงฯ และคณะทำงานพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๖๑

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการธำรงฯ และคณะทำงานพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๗ ก.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๖ ก.ค.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับย้าย หมุนเวียนกำลังพล วาระ ตุลาคม ๒๕๖๑ ของกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับย้าย หมุนเวียนกำลังพล วาระ ตุลาคม ๒๕๖๑ ของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุม ๕๐ ที่นั่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...