๒๒ ก.พ.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบสารสนเทศกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๐ ก.พ.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ในพื้นที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือ ในพื้นที่ จว.จันทบุรี และ จว.ตราด เพื่อรับทราบภารกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วย ปัญหาข้อขัดข้อง และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลสายแพทย์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ก.พ.๖๒

๑๔ ก.พ.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับทราบภารกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วย ปัญหาข้อขัดข้อง และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลสายแพทย์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๘ ม.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่ จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่ จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบภารกิจ เป้าประสงค์ แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วย ปัญหาข้อขัดข้อง และเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลสายแพทย์ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑๘ ก.พ.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคัดเลือก พชท.ประจำปี งป.๖๓ และกำหนดสาขาแพทย์ประจำบ้าน ปีการอบรม ๖๓

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคัดเลือก พชท.ประจำปี งป.๖๓ และกำหนดสาขาแพทย์ประจำบ้าน ปีการอบรม ๖๓ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...