๖ มี.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารเรือรับรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้แทนกรมแพทย์ทหารเรือรับรางวัล พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ผู้แทนโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์รับรางวัล น.อ.ภูรินทร์ สาระกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือรับรางวัล ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๖ มี.ค.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแถลงแผนการฝึก ทร.๖๒ ด้านการแพทย์

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแถลงแผนการฝึก ทร.๖๒ ด้านการแพทย์ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๘ ก.พ.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีเปิดการฝึก ทร.๖๒

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก ทร.๖๒ โดยมี พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี ณ เรือหลวงอ่างทอง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๕ ก.พ.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปี งป.๖๒

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ ประจำปี งป.๖๒ ณ ห้องฝึกอบรม ๑ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๒ ก.พ.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติประจำปี งป.๖๒

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติประจำปี งป.๖๒ ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาวิกเวชกิจ ๑ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...