๑๑ ก.พ.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๗ ก.พ.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหารของ นักเรียนจ่าพรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหารของ นักเรียนจ่าพรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๕ ก.พ.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พลเรือเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๑ ก.พ.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจมาตรฐานด้านเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ กองทัพเรือ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจมาตรฐานด้านเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ กองทัพเรือ ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

๑ ก.พ.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

เนื้อหาอื่นๆ...