22 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

22 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำชั้นสูง

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรเทคนิคเวชศาสตร์ใต้น้ำชั้นสูง ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาการ กองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

19 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี นาวาเอก นิธิ  พงศ์อนันต์        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

19 ม.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ โดยมี พลเรือโท ชัชชัย  โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

19 ม.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับหน่วยขึ้นตรง กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...