24 พ.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ณ สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

23 พ.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ในฐานะผู้แทนกองทัพเรือ และ รองศาสตราจารย์ สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตแพทย์และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ในฐานะผู้แทนกองทัพเรือ และ รองศาสตราจารย์ สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลิตแพทย์และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่าง กองทัพเรือ กับ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาขีดสมรรถนะ กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมพิธี  ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

22 พ.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือฯ จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา รองคณะบดีฝ่ายศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานคณะเยี่ยมชมฯ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

22 พ.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

21 พ.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการทบทวนและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับกำลังพลสายแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการทบทวนและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสำหรับกำลังพลสายแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องฝึกอบรม ๒ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...