๒๕ มิ.ย.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทเบิลเทนนิสกองทัพเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทเบิลเทนนิสกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย.๖๑

๒๒ มิ.ย.๖๑ พรเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนงานจัดซื้อ จัดจ้าง ของกรมแพทย์ทหารเรือ

พรเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนงานจัดซื้อ จัดจ้าง ของกรมแพทย์ทหารเรือ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระบบการเงิน การคลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ณ ห้องประชุม ๒๕๐ ที่นั่ง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๐ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กองทัพเรือ

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมรับการตรวจประเมินผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ กองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๐ มิ.ย.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมวิชาการครบ ๕๐ ปี แพทยสภา ณ อาคาร IMPACT FORUM ชั้น ๒ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑๔ มิ.ย.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมการประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ ๓/๖๑

พลโท ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล ผทค พิเศษ บก.ทท./ ผอ.ศปพท.ศบท. เป็นประธานการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ ๓/๖๑ โดยมี พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๑๙ อาคารมหาภูมิราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...