๕ ก.พ.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

พลเรือเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และพลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒