๒๕ ม.ค.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรหน่วยทันตกรรม กองทัพเรือ งป.๖๒

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรหน่วยทันตกรรม กองทัพเรือ งป.๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๒๔ อาคาร ๓๐๐๑ ศูนย์ทันตกรรม กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒