๒๒ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ ๑/๖๒

พลเอก ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล ผทค.พิเศษ บก.ทท. / ผอ.ศปพท.ศบท. เป็นประธานการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ ๑/๖๒ โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ยก.ทหาร (๑) ชั้น ๕ อาคาร ๑ บก.ทท. เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑