๒๖ ต.ค.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมี พลเรือตรีหญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑