๒๘ ก.ย.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหอเกียรติยศ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

๒๘ ก.ย.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหอเกียรติยศ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมีผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑