๖ ส.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สโมสรปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑