๗ ส.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานโครงการมหกรรม HR day การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan)

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานโครงการมหกรรม HR day การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan) ณ สโมสรห้องปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑