๖ ส.ค.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น Fundamental Principles of Hyperbaric Oxygen Therapy

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น Fundamental Principles of Hyperbaric Oxygen Therapy ณ ห้องประชุม ๒๕๐ ที่นั่ง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑