30 พ.ค.61 พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และคณะ

พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้การต้อนรับ เรือเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และคณะ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑