18 เม.ย.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้เกียรติร่วมรับฟังผลการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล และมอบของที่ระลึก

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ/ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ให้เกียรติร่วมรับฟังผลการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลทำหน้าที่เป็นคณะทำงานตรวจเยี่ยม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ประธานคณะทำงานการตรวจเยี่ยมฯ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑