27 มี.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาหารือโครงการศึกษาของกองทัพเรือ ประจำปี งป.62

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาหารือโครงการศึกษาของกองทัพเรือ ประจำปี งป.๖๒ (กลุ่มย่อย) ณ ห้องประชุม ๑ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑