๕ เม.ย.๖๒ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือพื้นที่กรุงเทพฯ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบแผนยุทธศาสตร์และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้อง และเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒