๑๒ มี.ค.๖๒ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ ๒/๖๒

พลเอก ประจักษ์ บุญจิตต์พิมล ผทค.พิเศษ บก.ทท. / ผอ.ศปพท.ศบท. เป็นประธานการประชุมประสานงานแพทย์ทหารของ ศปพท.ศบท. ครั้งที่ ๒/๖๒ โดยมี พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒