แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดรายบุคคล   กรมแพทย์ทหารเรือ......โดย กวส.พร.(แผนกสารสนเทศ โทร. 52964)


แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดรายบุคคล   กรมแพทย์ทหารเรือ


ตัวอย่าง การบันทึกผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดรายบุคคล