ปูทางให้เยาวชนที่ดีของชาติในอนาคต

เมื่อ ๙ ก.พ.๖๒ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๔๐๐ ฉก.ทพ.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.๑ ฯ นำโดย จ.อ.วุฒินันท์ ประทุม หน.ชป.กร.ฯ จ.อ.วชิระ แก้วแกม จนท.พยาบาล/หน.ส่วนการเมือง พร้อมชุด ชป.กร.ฯ เข้าพบปะเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมปลูกสำนึกความรักชาติการต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่และหลักค่านิยม ๑๒ ประการให้กับตาดีกา ญัณนาตุลฟีรเดาะซ์  บ้านลุโบ๊ะกาหยี ม.๖ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส โดยมีคณะครูและนักเรียนตาดีกาดังกล่าวให้การต้อนรับพร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๕ คน