เปิดเทอมโรงเรียนผู้สูงวัย ห่วงใยสุขภาพนักเรียน

เมื่อ ๑๕ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐-๑๑๐๐  ฉก.ทพ.นย.ทร.โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๑๐ฯได้มอบหมายให้ จ.อ. ภูชิต คำมี รอง หน.ชป.กร.ร้อย ฯ และ จ.อ.กาลัญญู คนมาก จนท.พยาบาล พร้อม ชป.กร เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตรวจสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ โรงเรียนผู้สูงวัยไทรทอง รุ่นที่ ๔/๖๑ บ้านสารวัน ม.๒ ต.ไทรทอง อ.ไม้เเก่น จว.ปัตตานี