งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 21-22 มิ.ย.61

งานสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กับหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ด้านการบำบัดความคิดและพฤติกรรม(Matrix Program) เมื่อวันที่ 21-22 มิ.ย.61