กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สตน.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่กำลังพล สตน.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๒ โดยมี พล.ร.ต.ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน ผอ.สตน.ทร. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมทดสอบฯ จำนวน ๑๐๘ นาย เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑ ณ อาคาร ๓ ชั้น ๓ พระราชวังเดิม