โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร. ประจำปี งป.๖๒ รุ่นที่ ๑

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ โดย น.อ.ดนัย ปานแดง ผอ.กกป.พร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทร. ประจำปี งป.๖๒ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมโปษกฤษณะ วพร.ศวก.พร.