28 ก.พ.61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล สสท.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๑ โดยมี น.อ.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ รอง ผอ.สำนักนโยบายและแผน สสท.ทร. และกำลังพล สสท.ทร. จำนวน ๖๐๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ เมื่อวันที่

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล สสท.ทร. ครั้งที่ ๑ ประจำปี งป.๖๑ โดยมี น.อ.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ รอง ผอ.สำนักนโยบายและแผน สสท.ทร. และกำลังพล สสท.ทร. จำนวน ๖๐๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๑ พื้นที่ กทม. ณ อาคารเอนกประสงค์ กรม สห.ทร. และบริเวณหอประชุมกองทัพเรือ พื้นที่ ป้อมพระจุลฯ ณ อาคารพลศึกษา รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561