12 มี.ค. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปี งป.๖๑ จำนวน ๕๖ คน โดยมี พล.ร.ท.บรรพต เกิดภู่ จก.กพร.ทร. ให้เกียรติมาเป็นปร

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ ให้การสนับสนุนการทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๑๕ ประจำปี งป.๖๑ จำนวน ๕๖ คน โดยมี พล.ร.ท.บรรพต เกิดภู่ จก.กพร.ทร. ให้เกียรติมาเป็นประธาน และ พล.ร.ต.เชษฐา ใจเปี่ยม รอง จก.กพร.ทร. ได้กำกับดูแลการทดสอบฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๑ ณ อาคารเอนกประสงค์ กรม สห.ทร. และบริเวณหอประชุมกองทัพเรือ