7 ก.พ. 61 กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้แก่กำลังพลอาคาร บก.พร.ในโครงการกำลังพล พร. ออกกำลังกายรักษ์สุขภาพ งป.61 เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 ณ ห้องประชุม พร.3

กองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้แก่กำลังพลอาคาร บก.พร.ในโครงการกำลังพล พร. ออกกำลังกายรักษ์สุขภาพ งป.๖๑ เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๑ ณ ห้องประชุม พร.๓ อาคาร บก.พร.