๗ ก.ย.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นประธานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุม นขต.พร. และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ ทร. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑๐ ก.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็นนาวาโท และนาวาตรี และการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี งป.๖๑

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินการสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็นนาวาโท และนาวาตรี และการสอบแข่งขันจัดอันดับเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ปี งป.๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

๗ ก.ย.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๕/๖๑

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๕/๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

๕ ก.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

๓ ก.ย.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนจากการฝึกของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมสรุปบทเรียนจากการฝึกของกรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...