๕ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องฝึกอบรม ๒ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๖ ต.ค.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมี พลเรือตรีหญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพเรือ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๓๑ ต.ค.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ได้แก่ แผนกแพทย์ สนบ.กบร.กร. / แผนกพยาบาล กปถ.สพ.ทร. / แผนกแพทย์ ศฝท.ยศ.ทร. / รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๙ ต.ค.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์กองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ได้แก่ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส / พัน พ.กรม สน.พล.นย. / พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ. / รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๖ ต.ค.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครบรอบ ๒๕ ปี

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ครบรอบ ๒๕ ปี ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...