๑๓ พ.ย.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ณ ห้องรับรองชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑๒ พ.ย.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๘ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะตรวจติดตาม และเข้าร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ

พลเรือเอก สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/หัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลที่ ๑/งป.๖๑ ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมคณะติดตามฯ และเข้าร่วมประชุม ณ พื้นที่สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๕ พ.ย.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ณ ห้องสนามไชย ชั้น ๒ ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๕ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศที่สมาคมฯ เรียนเชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...