๒๙ ส.ค.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผังแม่บท และงานก่อสร้างของกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการผังแม่บท และงานก่อสร้างของกรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๘ ส.ค.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์ประจำปี งป.๖๑

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์ประจำปี งป.๖๑ ณ สโมสรห้องปิ่นเพชร กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๘ ส.ค.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงสร้าง หน้าที่ อัตรา โรงพยาบาลฐานทัพตามยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ ๒๐ ปี

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงสร้าง หน้าที่ อัตรา โรงพยาบาลฐานทัพตามยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ ๒๐ ปี ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๗ ส.ค.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามแผนจัดหากำลังพล เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี งป.๖๒ สาขาพยาบาลศาสตร์

 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการตามแผนจัดหากำลังพล เพื่อบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรปริญญา ประจำปี งป.๖๒ สาขาพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุม ๕๐ ที่นั่ง ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๗ ส.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อม และความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งป.๖๒ โดยมี พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุม

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบการเตรียมความพร้อม และความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งป.๖๒ โดยมี พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุม และให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจาก สปช.ทร. โดย พลเรือตรี ธีรกุล กาญจนะ รอง ปช.ทร.เป็นหัวหน้าคณะ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...