๒๖ ก.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พลเรือโทสมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาวิกเวชกิจ กองวิทยาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๒๔ ก.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล ในงานวันแห่งการจัดการความรู้กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมงานและรับมอบรางวัลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ระดับดีเลิศ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๗ ก.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานนาวีวิจัย ๒๐๑๘ ก้าวต่อไปเพื่อเป็นหนึ่งในท้องทะเล เข้าชมนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมงานนาวีวิจัย ๒๐๑๘ ก้าวต่อไปเพื่อเป็นหนึ่งในท้องทะเล เข้าชมนิทรรศการผลงานวิจัยของกองทัพเรือ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๙ ก.ค.๖๑ พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการธำรงฯ และคณะทำงานพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๖๑

พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการธำรงฯ และคณะทำงานพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ครั้งที่ ๒/๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๗ ก.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...