๑๖ พ.ย.๖๑ พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่คณะนักกีฬา กรมแพทย์ทหารเรือ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรมแพทย์ทหารเรือในการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่คณะนักกีฬา กรมแพทย์ทหารเรือ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรมแพทย์ทหารเรือในการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๑ นำโดย นาวาเอก ดนัย ปานแดง ผู้อำนวยการกองเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารเรือ/ประธานกรรมการกีฬา กรมแพทย์ทหารเรือ ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๐ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหน้าอาคารกองบัญชาการ กองทัพเรือ พระราชวังเดิมชั้นใน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑๙ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะอำนวยการการจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑๖ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑ งป.๖๒ โครงการ “Standard Operating Procedures : SOPs Training”

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการประชุมจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๑ งป.๖๒ โครงการ “Standard Operating Procedures : SOPs Training” โดยมี พลเรือตรีหญิง พิณทิพย์ พันธ์มีเกียรติ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

๑๕ พ.ย.๖๑ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษงานประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษงานประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ "พลังรัก พลังใจ สูงวัยมีความสุข" ณ ห้องประชุมภูหลวง หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...