๑๐ ส.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง " บทบาทพยาบาลทหารเรือในการรับมือภาวะภัยพิบัติ "

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง " บทบาทพยาบาลทหารเรือในการรับมือภาวะภัยพิบัติ " จัดโดย นายทหารนักเรียนหลักสูตรการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ ๖ กองวิทยาการศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมประพัฒน์ศรี สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๙ ส.ค.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และปล่อยนกปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และปล่อยนกปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณทัศนาภิรมย์ หอประชุม กองทัพเรือ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๖ ส.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สโมสรปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๗ ส.ค.๖๑ พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานโครงการมหกรรม HR day การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan)

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานโครงการมหกรรม HR day การประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan) ณ สโมสรห้องปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๖ ส.ค.๖๑ พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานโครงการอบรมเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น Fundamental Principles of Hyperbaric Oxygen Therapy

พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานโครงการอบรมเวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงเบื้องต้น Fundamental Principles of Hyperbaric Oxygen Therapy ณ ห้องประชุม ๒๕๐ ที่นั่ง อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...