20 ก.พ.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาหาแนวทางการจัดซ่อมทำระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมพิจารณาหาแนวทางการจัดซ่อมทำระบบห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

19 ก.พ.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 60 สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๖๐ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง " ความก้าวหน้าของระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน" ณ ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น ๒๐ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ ๘๘ พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

18 ก.พ.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 18

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้แทนเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ ๑๘ ในหัวข้อ การสัมมนาผู้บริหารทางการแพทย์ระดับสูง (Medical Senior Leader Seminar : MED SLS) ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย บางแสน (แหลมแท่น) จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

16 ก.พ.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ผู้ตรวจประเมินเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมให้ความรู้ผู้ตรวจประเมินเวชระเบียนของสถานพยาบาลปฐมภูมิ กองทัพเรือ ณ ห้องศิริพัฒน์ สโมสรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

14 ก.พ.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลประจำแผนกแพทย์ในพระองค์ 904

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลประจำแผนกแพทย์ในพระองค์ ๙๐๔ วังทวีวัฒนา ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ 

เนื้อหาอื่นๆ...