19 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ ในพื้นที่จังหวัดพังงา

พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ กองทัพเรือ พื้นที่ จังหวัดพังงา โดยมี พลเรือโท สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ พลเรือตรี วลงกรณ์       โอสถานนท์  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ และ นาวาโท วารินทร์  ปงกันคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

19 มี.ค.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตาม การจัดการพลังงาน และประเมินผลการจัดการพลังงานภายในองค์กร ประจำปี 2561

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมการตรวจติดตาม การจัดการพลังงาน และประเมินผลการจัดการพลังงานภายในองค์กร ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๕๐ ที่นั่ง ชั้น ๔ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

16 มี.ค.61 พลเรือตรี ธาดา เวสารัชชนันท์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมมาตรฐานระบบบริการตรวจสุขภาพประจำปี กองทัพเรือ

พลเรือตรี ธาดา  เวสารัชชนันท์  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมมาตรฐานระบบบริการตรวจสุขภาพประจำปี กองทัพเรือ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

16 มี.ค.61 พลเรือโท สมคิด ทิมสาด เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยปฐมภูมิ กองทัพเรือ

พลเรือโท สมคิด  ทิมสาด  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และหน่วยปฐมภูมิ กองทัพเรือ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

15 มี.ค.61 พลเรือตรี พรชัย แย้มกลิ่น รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดบริการทางการแพทย์รองรับเรือดำน้ำ

พลเรือตรี พรชัย  แย้มกลิ่น  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดบริการทางการแพทย์รองรับเรือดำน้ำ ณ ห้องประชุม กรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เนื้อหาอื่นๆ...